BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 42/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá kết quả hồ sơ đề xuất, thẩm định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư và xâydựng huyện Tịnh Biên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản ngày 27/2/2010 của Ban quản lýdự án Đầu tư và xây dựng huyện Tịnh Biên về chi phí lập hồ sơ yêu cầu, phântích đánh giá kết quả hồ sơ đề xuất, thẩm định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng không quy định định mức chi phí lập hồ sơ yêu cầu, phân tíchđánh giá kết quả hồ sơ đề xuất. Đối với các công tác này, chủ đầu tư và nhàthầu tư vấn căn cứ nội dung công việc để lập dự toán làm cơ sở xác định chi phínhư hướng dẫn tại Phụ lục Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn tại Quyết địnhsố 957/QĐ-BXD Riêng chi phí thẩm định phê duyệt kết quả chỉ định thầu thuộcchi phí quản lý dự án của chủ đầu tư.

Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tịnh Biên căn cứý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh