BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/BXD-KTXD
V/v Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Công ty cổ phần Pusco

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 753/CVngày 1/2/2012 của Công ty cổ phần Pusco về chi phí tư vấn giám sát thi công xâydựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi côngxây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tưxây dựng công trình được xác định theo định mức tỷ lệ % được công bố nhân vớichi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của từng góithầu xây dựng được duyệt. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo giá hợp đồngđã được ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Pusco căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, S(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh