BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: triển khai dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Phú Thọ
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15/CV-ĐN ngày 14/4/2011 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Phú Thọ đề nghị được hướng dẫn và hỗ trợ việc triển khai dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về việc huy động tiền ứng trước của khách hàng để thực hiện dự án:
Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở và quy định tại mục 3a Điều 7 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì đối với nhà ở thu nhập thấp để bán, chủ đầu tư dự án được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng khi đã có thiết kế được phê duyệt và xây dựng xong phần móng.
Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dự toán của công trình đã được thẩm định và được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Sau khi giá bán nhà được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức.
Trước khi thực hiện huy động vốn, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục về việc tập hợp hồ sơ đăng ký, lựa chọn đối tượng, đảm bảo việc huy động vốn đúng đối tượng, điều kiện và theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 và khoản 4 Điều 14 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng
2. Về việc vay vốn từ Ngân hàng phát triển Việt Nam để thực hiện dự án:
Bộ Xây dựng cùng Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có văn bản thống nhất danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người có thu nhập thấp đợt I để xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (văn bản số 805/BXD-QLN ngày 13/5/2010 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1999/NHPT-TĐ ngày 24/5/2010 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam), trong đó có dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì do Công ty làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, theo văn bản số 45/NHPT .PTH-TDI ngày 24/02/2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ, đến nay Công ty chưa được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay vốn vì qua thẩm định sơ bộ cho thấy: Công ty chưa đủ điều kiện về vốn pháp định (6 tỷ đồng) và tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư dự án (15%) theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Do vậy, Công ty có thể huy động tăng vốn điều lệ để đảm bảo quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như nêu trên; phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ để tiếp tục thực hiện các thủ tục vay vốn như danh mục đã thống nhất giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Phú Thọ căn cứ, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c) ;
- Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ;
- NHPTVN chi nhánh Phú Thọ;
- Lưu : VT; PTN (2b).
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
(đã ký)
Nguyễn Mạnh Hà

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?