BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/BXD-TCCB
V/v: Công tác báo chí

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm Thông tin
- Các Viện nghiên cứu, Học viện, Trường đại học trực thuộc Bộ
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghịTrung ương V, khoá X về công tác tư tưởng lý luận và báo chí trong tình hìnhmới và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 41-TB/TW ngày 11/10/2006; theohướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thực hiện công tácquy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc; Để có cơ sở sắp xếp, quyhoạch lại mạng lưới báo chí, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có pháthành các ấn phẩm (báo in, tạp chí, tập san, đặc san, phụ san, chuyên đề, bảntin, thông tin chuyên đề ...) báo cáo một số nội dung sau:

1. Khái quát tình hình, đặc điểmcủa đơn vị.

2. Các loại ấn phẩm phát hành.

- Tên gọi ấn phẩm.

- Giấy phép hoạt động báo chí,giấy phép bổ sung (nếu có).

- Tôn chỉ mục đích hoạt động,đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành.

- Kỳ hạn xuất bản, số trang, sốlượng phát hành.

- Họ và tên Tổng biên tập, PhóTổng biên tập (hoặc người phụ trách), trụ sở toà soạn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị báocáo về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/02/2009, khi gửi báo cáođề nghị gửi kèm bản sao giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép bổ sung hoạtđộng báo chí (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (b/c);
- Lưu: VP, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Khải