TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh

Trảlời các công văn số 06/HQBN-NV đề ngày 03/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh BắcNinh nêu vướng mắc liên quan đến thời điểm hiệu lực của cán bộ có thẩm quyềncấp C/O của Malaysia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày27/11/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 6611/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấuchữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia, thời điểm hiệu lực từ01/01/2012

Ngày12/9/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 4776/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấuchữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia, thời điểm hiệu lực từ01/8/2012.

Côngvăn số 4776/TCHQ-GSQL không thay thế công văn số 6611/TCHQ-GSQL mà là thông báocập nhật tiếp theo cho các thông báo trước đây. Do vậy hiệu lực chữ ký và condấu của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia thực hiện như hướng dẫn tạicác công văn thông báo mẫu dấu, chữ ký nêu trên.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn