BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH TM CB.NHS Khánh Hà

Trả lời côngvăn số 03/2007-CV ngày 16/10/2007 của Công ty TNHH TM CB. NHS Khánh Hà về thuếsuất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫntại tiết d, điểm 1.23, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, trường hợp Công ty thực hiệncung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị hệ thống lạnh, sửa chữa phần cơ khí máy nén lạnh,gia công sắt hàn cơ khí cho các phương tiện vận tải quốc tế thuộc sở hữu củacác tổ chức, cá nhân Việt Nam thì hoạt động này không thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT. Công ty phải tính thuế GTGT đối với hoạt đồng này như hướng dẫn tạiPhần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫnthực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- CT.TPHCM
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương