BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 42/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trảlời công văn số 2474/CT-THNVDT ngày 12/12/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận vềthời hạn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại điểm 1.6 mục IX phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “1.6. Thời hạn nộp lệ phítrước bạ chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báonộp tiền”.

-Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quyđịnh về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế quy định: “Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉtheo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thờihạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặctrong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộpsố tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

-Tại điểm 1b mục III Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ đã hướng dẫn xửphạt chậm nộp theo quy định hiện hành đối với các trường hợp được cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ mà thời hạnvượt quá ba mươi ngày kể từ ngày người nộp lệ phí trước bạ nhận được thông báonộp lệ phí trước bạ.

Căncứ các quy định nêu trên thì việc xử lý phạt nộp chậm lệ phí trước bạ được tínhtừ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lệ phí trước bạ (ba mươi ngàykể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báo nộp tiền).

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương