BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TCT-CS
V/v chứng từ khi thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 6051/CT-HCQTTVAC ngày 07/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, công văn số 5761/CT-TTHT ngày 03/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chứng từ khithanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết Pháp lệnh phí, lệ phí quy định:

"1. Phí, lệ phí thuộc ngânsách nhà nước theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định này, khôngphải chịu thuế.

2. Phí không thuộc ngân sách nhànước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị địnhnày phải chịu thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước."

Tại điểm 1 mục IX Phần A Danh mụcphí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủnêu trên quy định các loại phí thuộc lĩnh vực y tế có bao gồm "Viện phí vàcác loại phí khám chữa bệnh"

Tại điểm 1, điểm 2 mục A Phần IVThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí quy định: "Tổ chức, cá nhân thuphí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quyđịnh của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ. Cụ thểnhư sau:

1. Đối với phí, lệ phí thuộc ngânsách nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên laithu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính vềphát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí,lệ phí có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí khác với mẫu chứng từ quyđịnh chung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyếttheo chế độ quy định.

2. Đối với phí không thuộc ngânsách nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thu phí phải lập và giao hóa đơn cho đốitượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý,sử dụng hóa đơn bán hàng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụnghóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyếttheo chế độ quy định."

Tại Điều 5 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăngvà thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập quy định:

"1. Đối với khoản thu từ khámbệnh chữa bệnh và các khoản thu từ lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm nghiệm, kiểmđịnh có thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí thì cơ sở y tếcông lập sử dụng biên lai thu phí do Bộ Tài chính in, phát hành (hoặc biên laitự in theo quy định).

2. Đối với các khoản thu khác (ngoàikhoản thu nêu tại khoản 1 Điều này) cơ sở y tế công lập sử dụng hóa đơn theoquy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và các vănbản hướng dẫn thi hành.

Riêng đối với khoản thu từ dịch vụkhám bệnh chữa bệnh, cơ sở y tế công lập lựa chọn sử dụng biên lai hoặc hóa đơnphù hợp với đặc thù của cơ sở y tế công lập.

Trường hợp, bệnh nhân không yêu cầulấy hóa đơn, cuối ngày cơ sở y tế công lập phải lập chung một hóa đơn cho tổngdoanh thu bệnh nhân không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày theo bảng kê. Hóađơn ghi số tiền cung cấp dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng cộng của bảngkê, ký tên và giữ liên giao cho bệnh nhân tại cuống, các liên khác luân chuyểntheo quy định. Tên bệnh nhân trong hóa đơn này được ghi là "bán lẻ không giaohóa đơn".

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp các Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thanh, quyếttoán chi phí khám chữa bệnh với các cơ quan bảo hiểm xã hội theo hợp đồng khámchữa bệnh đã ký thì khoản thu phí này thuộc ngân sách nhà nước; do đó, khi nhậntiền thanh toán từ các cơ quan bảo hiểm xã hội, các Trung tâm Y tế phải lập vàcấp biên lai thu cho các cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm 1 mục APhần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các doanh nghiệp ký hợpđồng với các cơ quan bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh cho người lao động cóthẻ bảo hiểm y tế thông qua các Trạm Y tế của doanh nghiệp (các Trạm Y tế nàyđược Sở Y tế cấp phép thành lập) thì khoản tiền thanh, quyết toán từ cơ quanbảo hiểm xã hội này cũng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, do đó về nguyêntắc cũng phải sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí. Tuy nhiên, chính sách hiện hànhvề chứng từ thu phí, lệ phí chưa quy định về trường hợp này. Tổng cục Thuế ghinhận để trình cấp có thẩm quyền khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung. Trongkhi chưa có văn bản chính thức, đề nghị các Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệpnhận tiền thanh toán phí khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tếtừ cơ quan bảo hiểm xã hội theo hợp đồng đã ký thì doanh nghiệp phải xuất hóađơn hợp pháp, trên hóa đơn ghi rõ nội dung thanh toán tiền khám chữa bệnh chongười có thẻ bảo hiểm y tế, không ghi thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC; Vụ HCSN;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT; Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn