TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 420/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Bệnh viện Chân thương chỉnh hình
Địa chỉ: 929 Trân Hưng Đạo, phường 1, quận 5
Mã số thuế: 0301514496-1

Trả lời vănbản số 1250/BVCTCH-TCKT ngày 21/12/2011 của Bệnh viện về chính sách thuế; Cụcthuế TP có ý kiến như sau:

- Tạiđiểm 1b, điều 1 Thôngtư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 sửa đổi, bổ sung một số nội dungThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ01/1/2011) quy định: “Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộcđối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán đượcdoanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt độngkinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trêndoanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+Đối với dịch vụ: 5%;

+Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;

+Đối với hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật):2%”;

- Căn cứThông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giátrị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở y tếcông lập.

Căn cứ quyđịnh trên trường hợp của Bệnh viện nếu là đơn vị đang nộp thuế GTGT theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hànghoá, cung cấp dịch vụ thì từ ngày 01/1/2011 các hoạt động: chụp Xquang, phẫuthuật (trừ phẫu thuật thẩm mỹ), xét nghiệm, khám bệnh, truyền thuốc áp dụng tỷlệ % thuế TNDN trên doanh thu là 2%.

Cụcthuế TP thông báo để Bệnh viện biết.

Nơi nhận:
- Như trên- Phòng Pháp chế
- Phòng KT thuế số
- 2733-18419 ( )
- Lưu VT-TTHT
(Nam-TNDN-BV CTCH)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh