TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 407/HQĐL-NVngày 13/5/2013 về vướng mắc giải quyết thủ tục hải quan đối với gỗ nhập khẩu từCampuchia qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổngcục Hải quan) có ý kiến như sau:

1/ Về việc nhập khẩu gỗ của Công tyTNHH Thương mại và sản xuất An Phú qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, UBND tỉnh ĐắkNông đã có công văn số 1858/UBND-CNXD ngày 10/5/2013 cho phép với số lượng1.000 m3theo giấy phép số 3959/BCT-XNK ngày 08/5/2013 của Bộ CôngThương. Việc này UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 08/2/2013của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc đềnghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo lại UBND tỉnh Đắk Nông để được hướng dẫncụ thể.

2/ Khi triển khai thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan(Cục Giám sát quản lý về Hải quan) số doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩugỗ tại cửa khẩu phụ (lối mở) 751 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông,tình hình quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu gỗ tại đây để chỉ đạokịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga