BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 3598/BNN-TCCB ngày 31 tháng12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại tríchyếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương,bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước và Thông tưhướng dẫn số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệpvà các công ty thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng các quy định nhưđối với các công ty nhà nước để chuyển, xếp lương và trả lương cho người laođộng. Khi vận dụng các công ty này phải thực hiện theo đúng các quy định nhưđối với công ty nhà nước.

2/ Đối với Trung tâm Nghiên cứu Ong trực thuộcCông ty cổ phần Ong Trung ương theo quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CPngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệthì thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên như sau:

1/ Nguyên tắc chuyển xếp lương:

- Việc chuyển xếp lương phải theo đúng công việcđược giao, theo chức vụ đảm nhận. Căn cứ để chuyển, xếp lương đối với CNV trựctiếp sản xuất, kinh doanh là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật; đối với viên chức,nhân viên là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ;

- Căn cứ vào ngạch lương của bảng lương hiện xếpđể chuyển sang ngạch lương tương ứng của bảng lương chuyển xếp;

- Hệ số lương của bậc được chuyển xếp bằng hoặccao hơn gần nhất với hệ số lương đang được hưởng;

- Khi chuyển xếp lương không được kết hợp nângngạch viên chức, không được kết hợp nâng bậc lương đối với cán bộ, công nhânviên.

2/ Cách chuyển xếp lương:

- Đối với công nhân trực tiếp SXKD: chuyển xếplương theo chức danh nghề, công việc được giao ghi trong hợp đồng lao động theocác thang lương, bảng lương áp dụng đối với CNV trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

- Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ:chuyển xếp vào ngạch lương tương ứng quy định tại bảng lương viên chức chuyênmôn, nghiệp vụ và vào bậc có hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ sốlương đang được hưởng, nếu viên chức có hệ số lương hiện hưởng cao hơn hệ sốlương của bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xếp lương vào bậc cuối cùngtrong ngạch và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu. Trường hợp viên chức được hưởngphụ cấp thâm niên vượt khung thì tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung được tínhtrên hệ số lương hiện hưởng làm căn cứ xác định tổng hệ số lương hiện hưởng đểchuyển xếp lương;

- Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ: thựchiện xếp lương theo chức danh nghề, công việc đảm nhận và chuyển xếp lươngtương tự như đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nêu trên;

- Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý: thựchiện chuyển xếp lương như đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nêu trên vàđược hưởng phụ cấp giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng theo hạng công tyđược xếp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônhướng dẫn Công ty cổ phần Ong Trung ương thực hiện việc chuyển xếp lương đốivới cán bộ, công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Ong và đăng ký với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội để thực hiện các chế độ của người lao động theoquy định của Bộ Luật lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân