BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 420/TCHQ-TXNK
V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: BộCông an.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 4035/BCA-V22 ngày 14/12/2012 của Bộ Công anvề việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu ô tô. Về việc này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Đểcó cơ sở xem xét đề nghị của quý cơ quan, Tổng cục Hải quan đang tiến hành cácthủ tục cần thiết để xử lý theo đúng quy định và sẽ có ý kiến trả lời trongthời gian sớm nhất.

Tổngcục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang