BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/TCT-ĐTNN
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Liên doanh Dakman.
Km 7, Quốc lộ 26, Phường Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trả lời văn bản số 491/LD ngày 01/12/2005 của Côngty Liên doanh Dakman về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại Điểm 4.2, Mục III, PhầnE, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: được giảm50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tàichính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước.

- Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.2, Mục IV, PhầnE, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trong cùngmột thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiềutrường hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một hình thức miễn thuế, giảmthuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, xét trường hợpcụ thể của Công ty Liên doanh Dakman, Công ty sẽ chỉ được lựa chọn một hìnhthức miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh Dakmanbiết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Daklak;
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến