THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 420/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công tuyến đường tránh Nam sông Hậu và đường vào Trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 842/DKVN-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2010), ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 971/BKH-QLĐT ngày 10 tháng 02 năm 2010) về việcáp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công tuyến đường tránh Namsông Hậu và đường vào Trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Dầukhí Việt Nam áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công tuyếnđường tránh Nam sông Hậu và đường vào Trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăngnhư đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 971/BKH-QLĐT ngày 10 tháng02 năm 2010. Việc chỉ định thầu được thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải