BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4200/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phụ tùng ô tô cũ, chưa sử dụng, đã bị sét rỉ

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2003 Công ty Thương mại Quảng Trị làm thủ tục nhập khẩu lô hàng phụ tùng ô tô. Theo khai báo của Công ty lô hàng gồm 02 containers 40f phụ tùng ô tô mới, chưa qua sử dụng nhưng khi kiểm tra thực tế lô hàng, cán bộ kiểm hoá không xác định được tình trạng của lô hàng nên đã trưng cầu giám định. Kết quả giám định là: Phụ tùng ô tô đã cũ nhưng chưa qua sử dụng (xin gửi kèm chứng thư giám định số 218/nhập khẩu/2003H ngày 16 tháng 8 năm 2003 của VINACONTROL).

Căn cứ quy định tại quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 thì chỉ cấm nhập khẩu phụ tùng ô tô đã qua sử dụng mà không đề cập đến phụ tùng cũ nhưng chưa qua sử dụng.

Về nguyên tắc, lô phụ tùng ô tô nói trên theo quy định là doanh nghiệp được nhập khẩu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan thấy rằng phụ tùng ô tô cũ mặc dù chưa qua sử dụng nhưng đã bị sét rỉ, không đảm bảo chất lượng, đề nghị quý Bộ sớm có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Bảo