BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4200/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tổ máy phát điện

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Á Châu
(Địa chỉ: 142 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 18/8/2011 củaCông ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Á Châu về việc phân loại mặt hàng tổ máyphát điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BTCngày 16/4/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặcbiệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, nếumặt hàng của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết địnhtrên thì được áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thựchiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc.

Việc xác định mã số của một mặthàng cụ thể phải căn cứ trên tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa. Do công văncủa Công ty chỉ nêu tên mặt hàng nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lờicụ thể. Đề nghị Công ty tham khảo trang web của Bộ Tài chính tại địa chỉ:www.mof.gov.vn và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đểđược giải đáp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng