TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4202/TCT /NV7

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4202 TCT/NV7 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Hoà Bình

Trả lời Công văn số 172/CT-NV ngày 11/10/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất: Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

"1. Việc miễn và giảm tiền sử dụng đất trong các trường hợp: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở; được phép chuyển mục đích sử dụng đất, được mua nhà đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được tính miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần;

4. Trong trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng mức ưu đãi cao nhất."

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Trường hợp các đối tượng là cán bộ công nhân viên tham gia xây dựng công trường Thuỷ điện Hoà Bình được Nhà nước cấp đất ở, nếu thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 853/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ nhưng đến nay chưa được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất thì các đối tượng này chỉ được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần theo mức ưu đãi cao nhất và mức miễn, giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 853/TTg cho các đối tượng là cán bộ công nhân viên tham gia xây dựng công trường Thuỷ điện Hoà Bình; các đối tượng này đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước trước khi Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì nay không truy thu, truy hoàn số đã được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hoà Bình biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)