VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/VPCP-KTN
V/v tình hình, hiện trạng và dự kiến trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải tại văn bản số 5594/BGTVT-TC ngày 19 tháng 5 năm 2014 vềviệc báo cáo tình hình, hiện trạng và dự kiến trạm thu phí hoàn vốn cho các dựán BOT trên các tuyến quốc lộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vậntải phối hợp Bộ Tài chính trong việc ràsoát các trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ, bảođảm thực hiện đúng các quy định hiện hành; Khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, lậpquy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trên phạm vitoàn quốc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (24b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ