TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4203 /CT-TTHTV/v: Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổphần VLXD Sư Tử Biển
Địachỉ: số 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, quận 01, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0303352628

Trả lời văn thư số 18/ 04/2015/CV /STB không ghi ngày(Cục Thuế nhận ngày 20/04/2015) của Công ty về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nướcngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tạiViệt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định thông báo chuyển lợi nhuận ra nướcngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanhnghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyểnlợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quanthuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư,trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có vốn đầu tưtừ doanh nghiệp nước ngoài (Australia), trong năm 2012 Công ty có lãi và đãthực hiện đầy đủ nghĩa vụ các khoản thuế phát sinh vào NSNN theo quy định phápluật, nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp cho cơ quan Thuế thì khi chuyển cổ tức cho doanh nghiệp nướcngoài, Công ty lập Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ban hànhkèm theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính gửi cơ quan Thuế trựctiếp quản lý Công ty theo quy định. Công ty không phải khấu trừ thuế khi chuyểncổ tức cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KTT 2
- Lưu: (TTHT,VT)
994-3772188/2015-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga