Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4203/TCHQ-GSQL
NGÀY 03 THÁNG 09 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 2695/TCHQ-GSQL NGÀY 13/6/2002

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược báo cáo của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắctrong quá trình thực hiện văn bản số 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/06/2002 của Tổngcục Hải quan. Để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hiểu và thực hiện thống nhất,Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một sốnội dung sau:

1. Quy định tại mục 1.2.b điểm 1 là quy định cách ghi kếtquả kiểm tra trên cơ sở kết quả giám định nộp ở bất kỳ thời điểm nào theo quyđịnh của pháp luật. Việc Chi cục trưởng Hải quan cho nộp chậm chứng thư giámđịnh hoặc các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan thì căn cứ quy định tại khoản2 Điều 7 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ để thực hiện.Lưu ý: Những quy định nào trong Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 củaChính phủ và trong Luật Hải quan đã rõ thì Tổng cục không nhắc lại trong cácvăn bản hướng dẫn của Tổng cục.

Đối với những lô hàng có nhiều loại hàng phải giám định,việc ghi kết quả kiểm tra hải quan lên tờ khai hải quan thực hiện như sau:

Công chức hải quan ghi tóm tắt kết quả giám định và lưu kết quả giám định của những mặt hàngthuộc lô hàng phải giám định vào hồ sơ hải quan.

2. Quy định tại tiết c3 mục 3.2.3 điểm 3 phải lập 03 biênbản vi phạm, trong khi hiện nay mẫu ấn chỉ có 2 liên cùng sêri:

Để thực hiện đúng quy định lập 03 biên bản vi phạm, bản thứ03 yêu cầu sao chụp từ bản gốc (có đóng dấu sao y bản chính của Chi cục); bảnsao chụp này Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lưu.

3. Đối với trường hợp hàng chuyển cửa khẩu quy định tại mụca, điểm 6 văn bản 2695/TCHQ-GSQL thì trong hồ sơ hải quan chuyển đến Chi cụcHải quan cửa khẩu phải có thêm một (01) Giấy thông báo thuế.

4. Về thời điểm ra Thông báo thuế quy định tại mục 6.b:

Trường hợp lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa tiến hànhkiểm tra thực tế, hoặc đã tiến hành kiểm tra thực tế nhưng việc kiểm tra thựctế không kết thúc được trong ngày đều được hiểu là lô hàng đã được đăng ký tờkhai nhưng chưa được thông quan trong ngày thì thời điểm ra Thông báo thuế đốivới những trường hợp này đã được quy định tại mục 6.b văn bản 2695 nói trên.Lưu ý sau khi kết thúc việc kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu kết quả kiểm trathực tế sai lệch với tự kê khai, tự tínhthuế của người khai hải quan dẫn đến sai lệch về số thuế phải nộp thì cơ quanHải quan sẽ ra quyết định điều chỉnh thuế.

5. Về thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu quy định tại điểm 10đối với hàng tạm nhập - tái xuất.

Hàng tạm nhập phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩunhập đầu tiên, khi tái xuất phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất cuốicùng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung trên để Cục hảiquan các tỉnh, thành phố triển khai thựchiện thống. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị hảiquan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan kèm các ý kiến đề xuấtgiải quyết vướng mắc đó.