BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo cáctỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTgngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhànước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/66/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngânsách nhà nước năm 2013,BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố lập kếhoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kếhoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học, sách giáokhoa, sách giáo viên (gọi chung là TBDH) năm 2011 và ước thực hiện năm 2012

Nộidung và yêu cầu đánh giá

-Mạng lưới các trường từ mầm non, phổ thông đến đại học thuộc địa phương quản lývà thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng cấp học trong năm 2012 (tìnhhình và cơ cấu các công trình trong trường học; số lượng phòng học, phòng họcbộ môn và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng phòng thư viện, phòng giáodục thể chất/phòng tập đa năng, đặc biệt công trình vệ sinh và tỷ lệ % đáp ứngso với nhu cầu; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng, tỷ lệ % đáp ứng vàchất lượng thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của cáctrường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấpchuyên nghiệp và các trường cao đẳng, đại học thuộc địa phương quản lý).

- Chiđầu tư xây dựng, mua sắm TBDH và tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộcnguồn vốn địa phương năm 2011, ước thực hiện trong năm 2012 và những khó khăn, thuậnlợi trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH.

- Tiếnđộ thực hiện, hiệu quả, những vướng mắc hoặc bất hợplý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH trong năm 2012 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo, đềán kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012,các chương trình, dự án lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia xóađói giảm nghèo (30a, 134, 135…), Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

-Tiến độ giải ngân, bố trí vốn đối ứng theo cam kết, nguyênnhân của những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện cácchương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị trườnghọc thuộc nguồn vốn ODA trong năm 2012.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sởvật chất, mua sắm TBDH năm 2013 và 3 năm 2013-2015

a) Căn cứ lập kế hoạch

- Quyết định số 695/QĐ-TTGngày 12/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốnthực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010-2020; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 và số 491/QĐ-TTg ngày16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và ban hành bộ tiêu chí quốc gia vềnông thôn mới;

- Thông tư số99/2012/TT-BTC ngày 19/66/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngânsách nhà nước năm 2013.

- Nhiệm vụ năm học 2011-2012và kế hoạch phát triển quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn2011-2015 của địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua.

b) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu kếhoạch đầu tưxây dựng, mua sắm TBDH năm 2013 và giai đoạn 2013-2015

- Căn cứ thực trạng quy mô, cơ sởvật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo; kế hoạch phát triển số lượng họcsinh, sinh viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TCCN, cao đẳng, đạihọc (thuộc địa phương quản lý); quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương vàđịnh hướng mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học năm 2013và giai đoạn 2013-2015 để tính toán, xác định số lượng phòng học cần xây dựng,sửa chữa, nâng cấp và khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm trong năm 2013và giai đoạn 2013-2015. Đặc biệt chú trọng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất trường họctheo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giáthực trạng giáo dục vùng nông thôn và nguồn vốn đầu tư phát triển được huyđộng, lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chươngtrình hỗ trợ có mục tiêu để xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư xâydựng, mua sắm TBDH nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia về giáo dục của bộ tiêuchí quốc gia về nông thôn mới, theo thứ tự ưu tiên thực hiện để xác định cáccông trình, dự án.

- Về đầu tư TBDH, căn cứ kết quảkiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và cácquy định, văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo từ bậc học mầm non, phổ thông, tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung vàthay thế trang thiết bị dạy học ở các bậc học mầm non, phổ thông và trang thiếtbị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở đào tạo (TCCN, cao đẳng và đại học) do địaphương quản lý năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

- Đối với trường chuyên biệt: căn cứvào thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kế hoạch phát triển sốlượng học sinh các trường chuyên biệt, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng pháttriển và hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị của trường chuyên năm 2013 vàgiai đoạn 2013-2015.

- Đối với các địa phương có cáctrường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, căn cứ vào thực trạng quy mô, cơ sởvật chất, trang thiết bị và kế hoạch phát triển số lượng học sinh các trườngphổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện, trường phổ thông dân tộc bántrú, trường phổ thông có tổ chức nội trú để xác định số phòng học, số phòng ởvà các trang thiết bị kèm theo cho học sinh nội trú, số phòng công vụ giáo viêncần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và các loại trang thiết bị cần mua sắm mớitrong năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

c) Tiến độ xây dựng kế hoạch

- Các địa phương lập báo cáo đánhgiá theo nội dung trên và hoàn thiện biểu số 01, biểu số 02 gửi kèm theo côngvăn này và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trườnghọc, đồ chơi trẻ em) trước ngày 10/7/2012 theo đường bưu điện và bằng thư điệntử về địa chỉ: [email protected][email protected]

- Trong quá trình lập kế hoạch nếucó vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục vàĐào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em), số điệnthoại 04 36230281 để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, Cục CSVCTBDH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Vinh Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN