BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4205/BCT-CNNg
V/v chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc;
- Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc.

Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 01/TLM-2013 ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Tiến Lộc báocáo về việc chuyển giao toàn bộ nhà xưởng, quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu,tài sản, trang thiết bị phục vụ việc sản xuất, lắp ráp động cơ và sản xuất, lắpráp xe hai bánh gắn máy cho Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc. Về việc này,Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Quyết định số 1125/QĐ-KHĐT ngày 27tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất - Thươngmại Tiến Lộc đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) kiểm tra và xácnhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo cácquy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07/6/2002 của Bộ Công nghiệp vàcác quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 25/10/2002của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tác được chuyển giao là Công ty TNHH MTV sảnxuất xe máy Tiến Lộc đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0312121698 ngày 14 tháng1 năm 2013, là một pháp nhân độc lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo nộidung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp nói trên, Công ty TNHH MTV sảnxuất xe máy Tiến Lộc có chức năng sản xuất và kinh doanh các xe mô tô, xe gắnmáy.

Hiện nay, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại TiếnLộc có kế hoạch hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển thêm một số ngành nghềkhác. Do vậy, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc thỏa thuận chuyểngiao toàn bộ nhà xưởng, quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu, tài sản, trangthiết bị phục vụ về việc sản xuất, lắp ráp động cơ và sản xuất, lắp ráp xe haibánh gắn máy cho Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc theo Hợp đồng chuyểngiao số 01/TLC-TLM /2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013.

2. Căn cứ những văn bản pháp lý nêu trên và Hồ sơcủa doanh nghiệp kèm theo, Bộ Công Thương không phản đối việc Công ty TNHH Sảnxuất - Thương mại Tiến Lộc chuyển giao lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe hai bánhgắn máy, động cơ xe gắn máy hai bánh và kinh doanh xe gắn máy cho Công ty TNHHMTV sản xuất xe máy Tiến Lộc. Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất,lắp ráp xe hai bánh gắn máy của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộctrước đây sẽ do Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc đảm nhận. Công tyTNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiệnhành của Nhà nước về kinh doanh sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Vụ Công nghiệp nặng thông báo ý kiến trên đây củaLãnh đạo Bộ Công Thương để Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc và Côngty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục thuế (BTC);
- Cục đăng kiểm VN;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Trụ