TỔNG CỤC HẢI QUAN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4205/TCHQ-GSQL
V/v: thẩm quyền xử lý C/O nộp chậm

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005

Kính gửi Cục hải quan Hà Nội

Trả lời công văn số 1547/HQHN-NV ngày 03/10/2005 của Cục Hải quan Hà Nội về việc nộp chậm C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thẩm quyền giải quyết việc nộp C/O không đúng thời gian quy định thực hiện theo điểm 4.g mục III Thông tư số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An