VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Phát triển Tây Hồ Tây
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH Phát triển Tây Hồ Tây nêu một số ý kiến xung quanh việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 016/2011/THT ngày 02 tháng 6 năm 2011).
Tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3457/VPCP-KTN ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho Nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để có cơ sở triển khai tiếp việc đánh giá lại tính khả thi của Dự án.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 21
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Kiều Đình Thụ