BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
V/v: Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Ngày 27/5/2013, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương đã có Công văn số 84/PCLBTW gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị chỉ đạo tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng khu vực kè Cát Bi, Đại Gia (Hà Nội), kè Nghi Xuyên, Phú Thịnh (Hưng Yên) theo phản ánh của người dân thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên. Ngày 30/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đơn kiến nghị của người dân thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trong khu vực vẫn tiếp tục xảy ra, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của người dân, gây bức xúc trong nhân dân.
Thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn số 84/PCLBTW của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12/2013.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên;
- Chi cục ĐĐ&PCLB thành phố Hà Nội;
- Chi cục ĐĐ&PCLB tỉnh Hưng Yên;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát