BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4921/CT-TT1 ngày 24/6/2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai của Công ty cổ phần Vina Commodities Miền Nam (Công ty Vina Miền Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Thuế GTGT
Tại tiết e khoản 8 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “e) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ, các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ quy định nêu trên thì hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
2. Thuế TNDN
Tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN hướng dẫn về thu nhập khác:
“Điều 7. Thu nhập khác:
Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơng đăn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, Hướng dẫn cách viết

...
23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Vina Commodities Miền Nam có hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai và phát sinh doanh thu, chi phí của hoạt động này thì nghĩa vụ thuế TNDN thực hiện như sau:
- Nếu hoạt động trên phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
- Nếu hoạt động trên không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động trên là thu nhập khác.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST, TCNH-BTC;
- UBCKNN;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Bán đất vườn phải chịu những loại thuế nào ? Có được bán đất khi chưa có sổ đỏ hay không ?