VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4209/VPCP-KTTH
V/v xây dựng Chương trình thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Côngvăn số 1440/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 3 năm 2014); ý kiến của các Bộ: Tài chính(Công văn số 5932/BTC-TCNH ngày 08 tháng 05 năm 2014), Công Thương (Công văn số 2764/BCT-XNK ngày 07 tháng 04 năm 2014), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công vănsố 1071/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 04 năm 2014), Thông tin và Truyền thông (Côngvăn số 933/BTTTT-CNTT ngày 04 tháng 4 năm 2014), Giao thông vận tải (Công vănsố 3471/BGTVT-VT ngày 31 tháng 3 năm 2014) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Côngvăn số 2727/NHNN-VCL ngày 21 tháng 04 năm 2014) về việc xây dựng Chương trìnhthúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020; thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc nhiệmvụ xây dựng Chương trình thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đã được Thủ tướngChính phủ giao tại Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể pháttriển khu vực dịch vụ đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-TTgngày 29 tháng 6 năm 2014. Phân công thực hiện theo các nhóm ngành dịch vụ nhưsau:

- Dịch vụ vận tải: Bộ Giao thông vận tải.

- Dịch vụ du lịch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dịch vụ bưu chính và viễn thông: Bộ Thông tin vàTruyền thông.

- Dịch vụ xây dựng: Bộ Xây dựng.

- Dịch vụ bảo hiểm: Bộ Tài chính.

- Dịch vụ tài chính: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

- Dịch vụ máy tính và thông tin: Bộ Thông tin vàTruyền thông.

- Phí mua, bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu,bản quyền: Bộ Công Thương.

- Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí: Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

- Dịch vụ logistics: Bộ Giao thông Vận tải.

Các Bộ, ngành rà soát để lựa chọn một số loại dịch vụtrọng điểm, có tiềm năng xuất khẩu để xây dựng Chương trình thúc đẩy xuất khẩu,báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý IV năm 2014.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ vớicác Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm theo dõi, đônđốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngànhliên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng