BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 421/BHXH-KHTC
V/v Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi : - Bảo hội xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thôngbáo mức xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểmxã hội nêu tại khoản 3 điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 8,76%/năm.

Mức phạt nầy áp dụng từ ngày01/02/2008.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thôngbáo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên
- Tổng giám đốc, phó TGĐ (để b/c)
- Ban Thu, Kiểm tra BHXH VN (đã ký)
- Lưu VT, KH-TC (02b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường