TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/GSQL-GQ1
V/v thông quan hóa chất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mạiĐầu tư Vân Long CDC
(Khu An Trì, Hùng Vương, Q. Hồng Bàng – Hải Phòng)

Trả lời công văn số 333/CV-VCDC ngày 29/6/2012 củaCông ty Cổ phần Thương mại đầu tư Vân Long VDC về thời điểm nộp Giấy xác nhậnkhai báo hóa chất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 11.c, điều 11 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 của Chính phủ thì“trước khi thông quan hóachất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khaibáo hóa chất với Bộ Công thương”. Thủ tục khai báo và thời gian cấp Giấyxác nhận khai báo hóa chất đề nghị Công ty kiến nghị trực tiếp với Bộ Côngthương để được xem xét giải quyết.

Khi làm thủ tục hải quan, Công ty phải xuất trình bản chínhvà nộp bản sao Giấy xác nhận khai báo hóa chất cho cơ quan Hải quan thì cơ quanHải quan mới có cơ sở thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số26/2011/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Vân Long CDC biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải