công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 421/LĐTBXH-TL NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀVIỆC ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
NĂM 2003 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kínhgửi: - Thủ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

- Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Chủ tịch Hội đồng quảntrị tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định tạiNghị định số 28/CP ngày 28/3/1997; Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệpnhà nước và Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điềuchỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành,lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủtịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt:

1. Năm 2003, căn cứ các quy định tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 và Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyềnquản lý xây dựng và đăng ký định mức lao động; kế hoạch lợi nhuận, đơn giá tiềnlương và thẩm định, ra quyết định trước ngày 31/3/2003.

2. Quý I năm 2003, trong khi chưa có quyết định chính thứcvề đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các doanhnghiệp tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lươngđược thẩm định năm 2002.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrước ngày 30/4/2003 tình hình giao đơn giá tiền lương năm 2003 và tình hìnhthực hiện năm 2002 về lao động, tiền lương, thu nhập của các doanh nghiệp thuộcquyền quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày29/1/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quảntrị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng thựchiện đúng quy định của Nhà nước.