TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 421/TCT-ĐTNN
V/v: Kê khai thuế GTGT của chi nhánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty bia SAN MIGUEL Việt Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 1a, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

Trả lời văn bản số TVSMG09/2005 ngày 15/12/2005 của Công ty Bia San Miguel Việt Nam về việc kê khai và nộp thuế GTGT của các chi nhánh của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp các chi nhánh của Công ty Bia San Miguel đặt tại các địa phương khác nơi đóng trụ sở chính, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi chi nhánh đóng trụ sở. Trường hợp các chi nhánh của Công ty không đáp ứng được các điều kiện này thì chi nhánh của Công ty phải kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%) hoặc 3% (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%) tại địa phương nơi chi nhánh đóng trụ sở, thực hiện kê khai, nộp và khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT của chi nhánh tại trụ sợ chính của Công ty.

Để giải quyết vướng mắc trong kê khai nộp thuế GTGT như Công ty nêu, Công ty có thể quy định giá bán nội bộ thấp hơn giá bán cho khách hàng để không phát sinh việc hoàn thuế tại các chi nhánh.

Vì vậy, việc đề nghị của Công ty kê khai nộp thuế GTGT đối với sản phẩm bia tập trung tại trụ sở chính là không phù hợp với quy định hiện hành. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bia San Miguel Việt Nam biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến