THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 421/TTg-KTN

V/v: Chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc văn phòng Sở, Trung tâm dữ liệu địa chính và các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 195/UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 2654/BTC-ĐT ngày 4 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1241/BKH-KTĐP &LT ngày 01 tháng 3 năm 2010), Xây dựng (công văn số 301/BXD-QLN ngày 03 tháng 3 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 544/BTNMT-KH ngày 23 tháng 02 năm 2010) về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc văn phòng Sở, Trung tâm dữ liệu địa chính và các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc văn phòng Sở, Trung tâm dữ liệu địa chính và các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình nhằm giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng cụm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và định hướng biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

2. Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ một phần từ kinh phí ngân sách Trung ương trong dự toán ngân sách năm 2011 để Tỉnh thực hiện dự án nêu trên; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tính toán mức hỗ trợ cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải