ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 421/UBND-CN
V/v Chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Các sở: kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường;
- UBND huyện sơn tịnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10/TTr-SGTVT ngày 11/01/2006 về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 195/TTr-SKHĐT ngày 24/02/2006; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi như ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình nói trên, cụ thể như sau:

1.1. Tên dự án: Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

1.3. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

1.4. Hình thức xây dựng: Xây dựng mới.

1.5. Diện tích chiếm đất: Khoảng 3,6 ha; trong đó có xét đến việc mở rộng, nâng cấp thành trung tâm loại I sau này. Giai đoạn I là 2,2ha.

1.6. Qui mô: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại II.

1.7. Tổng mức đầu tư: Sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

1.8. Nguồn vốn đầu tư:

+ Chủ yếu từ nguồn thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe và vốn vay của chủ đầu tư.

+ Vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần.

(Kinh phí cụ thể sẽ được xác định trong bước lập dự án đầu tư).

1.9. Thời gian thực hiện:Khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

2/ Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành việc lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi theo yêu cầu nói trên để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước QNgãi ;
- VPUB: CPVP, KHTH ;
- Lưu VT, CN-XD.

CHỦ TỊCH
( Đã ký)
Nguyễn Kim Hiệu