BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4210/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại tấm cao su trần

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 967/HQBD ngày08/08/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn phân loại áp mã mặt hàng tấm cao su trần dùng để sản xuất nệm giường. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan Bình Dương phải làm rõ mục đích hàng nhập khẩu dùng vào việc gì, vì vậy:

- Nếu Hải quan xác định mặt hàng tấm cao su trần, xốp dạng tấm (cao su lưu hoá) có kích thước 200x160x15 cm và 190x160x15 cm sử dụng để làm lớp tạo độ êm cho tấm đệm lò xo (như mô tả trong quy trình sản xuất đệm lò xo gửi kèm theo hồ sơ) thì thuộc nhóm 40.08, mã số 40.081100;

- Còn nếu Hải quan xác định hàng nhập khẩu sử dụng để làm đệm giường (chỉ cần cắt theo kích cỡ hoặc làm thêm lớp vỏ bọc) thì thuộc nhóm 9404, mã số 94042100.

Tổng cục Hải quan có hướng dẫn trên để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.



Nơi nhận
:
- Như trên ;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm PT&TL MB, MT, MN
- Cục KTSTQ.
- Vụ KTTT.
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc