BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4211/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết chuyên đề

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong công tác thi đua khen thưởngcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng với các hình thức khen thưởngthường xuyên như: Khen thưởng tổng kết năm học đối với các cơ sở giáo dục; khenthưởng tổng kết năm đối với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, còn có việc khenthưởng khi sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu, các chuyên đề,hội thi, các cuộc vận động, phong trào thi đua (sau đây gọi chung là khenthưởng chuyên đề) do Bộ GD&ĐT chủ trì. Các chuyên đề này được Bộ trưởngphân công gắn liền với kế hoạch chỉ đạo trực tiếp của các Vụ, Cục, Thanh tra,Văn phòng và Công đoàn giáo dục Việt Nam. Hình thức khen thưởng chuyên đề làBằng khen của Bộ trưởng cho tập thể và cá nhân; đối với các chuyên đề lớn cóthời gian thực hiện từ 5 năm trở lên thì có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủtặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Để tổ chức thực hiện tốt việc đánhgiá, xét khen thưởng và xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác thi đua, khenthưởng hàng năm, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện việckhen thưởng chuyên đề theo quy trình sau:

1. Đơn vị chủ trì chỉ đạo nội dungchuyên đề xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, tổ chức hội thi và chủ trương xétkhen thưởng (nếu có), trình Lãnh đạo Bộ duyệt. Kế hoạch cần ghi rõ các hìnhthức đề nghị khen thưởng, số lượng dự kiến đề nghị khen ở mỗi hình thức, nguồnkinh phí khen thưởng.

2. Đơn vị chủ trì phối hợp vớiThường trực Thi đua (Phòng Thi đua, Khen thưởng) soạn thảo Văn bản hướng dẫnđơn vị cơ sở đề nghị khen thưởng với nội dung sau:

- Đối tượng khen thưởng;

- Tiêu chuẩn khen thưởng (đối vớimỗi đối tượng);

- Số lượng đề nghị khen thưởng (tùythuộc vào quy mô, kinh phí được duyệt);

- Quy trình xét, đề nghị khenthưởng (từ cấp cơ sở lên các cấp);

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng;

- Thời hạn và nơi nhận hồ sơ khenthưởng.

3. Đơn vị chủ trì tập hợp và phốihợp với Thường trực Thi đua, Khen thưởng xử lý hồ sơ, thực hiện quy trình xétduyệt, hoàn tất thủ tục trình Lãnh đạo Bộ.

4. Sau khi có quyết định khenthưởng, đơn vị chủ trì phối hợp với Thường trực Thi đua, Khen thưởng chuẩn bịhiện vật khen thưởng, tổ chức trao tặng và giải quyết vướng mắc (nếu có).

5. Các vấn đề cần lưu ý:

5.1. Về đăng ký kế hoạch khenthưởng chuyên đề: đề nghị các đơn vị thông báo kế hoạch khen thưởng chuyên đề(có mẫu đính kèm) cho năm tiếp theo của đơn vị mình (nếu có) về Thường trực Thiđua, Khen thưởng chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm. Sau thời hạn trên, đơn vịnào không gửi bản đăng ký coi như không có nhu cầu khen thưởng sơ kết, tổng kếtchuyên đề Hội thi trong năm tiếp theo.

5.2. Về kinh phí khen thưởng: Đểchuẩn bị nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng, các đơn vị căn cứ Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập vàsử dụng quỹ Thi đua, Khen thưởng và mức lương theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, để chủ động xây dựng dự toán kinhphí gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng với kỳ nộp dự toán hàng năm. Nếu đượcduyệt, kinh phí khen thưởng chuyên đề sẽ được cấp vào kinh phí hoạt động của đơnvị đó trong năm tiếp theo. Khuyến khích việc huy động các nguồn vốn khác để hỗtrợ thêm cho công tác thi đua, khen thưởng.

5.3. Xét khen thưởng chuyên đề đốivới tập thể, cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ: Các tập thể, cá nhân thuộc cơquan Bộ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm được phân côngtham gia chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện chuyên đề, thì thành tích đượcđơn vị tính để xét danh hiệu thi đua và khen thưởng vào dịp tổng kết năm côngtác. Các trường hợp tiêu biểu có đóng góp lớn cho sự thành công của chuyên đềcó thể được xem xét đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen theo chuyên đề nhưng khôngquá 1 lần trong 1 năm.

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng,Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ cùng Thường trực thi đua,khen thưởng thực hiện đúng quy trình khen thưởng chuyên đề, để việc xây dựng vàtriển khai kế hoạch công tác năm được thực hiện nghiêm túc; việc tổ chức đánhgiá, xét khen thưởng chuyên đề được tiến hành thuận lợi, kịp thời và đúng yêucầu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý


Đơn vị………………………..

BẢNĐĂNG KÝ

Khenthưởng sơ kết, tổng kết chuyên đề năm 20…….

STT

Tên chuyên đề

Quy mô sơ kết, tổng kết

Số lượng dự kiến khen thưởng

Hình thức khen thưởng

Thời gian tổ chức

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

Tập thể

Cá nhân

Cộng:

Hà Nội, ngày tháng năm 20…..
Thủ trưởng đơn vị(ký, ghi rõ họ tên)