BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4213/TCHQ-KTTT
V/v nộp phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi

Công ty Cổ phần dồ hộp Hạ Long
(43 Lê Lai - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 530/ĐHHL ngày 17 tháng 6 năm 2003 và số 625/ĐHHL ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long về việc phạt chậm nộp thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu; sau khi xem xét nội dung công văn và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục III, phần C Thông tư 172/1998/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định: “Trường hợp doanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng hoặc hơn 9 tháng nhưng không xuất khẩu thì ngoài việc bị xử lý phạt chậm nộp thuế (kể từ ngày thứ 31 tính từ ngày nhận được thông báo thuế của cơ quan Hải quan đến ngày thực nộp thuế), doanh nghiệp còn bị xử lý theo pháp luật”.

Theo đó, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo phạt chậm nộp thuế nhập khẩu (Công ty nộp thuế theo biên lại số 0094444 ngày 24 tháng 5 năm 2002) của lượng dầu hướng dương chưa sản xuất cá ngừ xuất khẩu cho tờ khai nhập để sản xuất hàng xuất khẩu số 1101 ngày 24 tháng 07 năm 1998 là đúng quy định.

Trường hợp số lượng dầu chưa sản xuất cá ngừ xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế 270 ngày nhưng đã sản xuất và thực xuất khẩu trong năm 1999 thì Công ty gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế theo quy định tại điểm 1.g, mục I, phần E Thông tư 172 nêu trên. Xử lý phạt chậm nộp trong trường hợp Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2437TC/TCT ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 1342 TCHQ/KTTT ngày 1 tháng 4 năm 2002, số 2115TCHQ/KTTT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Tổng cục Hải quan: Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) thì đơn vị phải nộp thuế nhập khẩu theo thông báo thuế, khi có hàng thực xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phần xuất khẩu. Tiến phạt chậm nộp thuế tính từ ngày 276 đến ngày đơn vị thực nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức