BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4214/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08/4/2011,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT quyđịnh Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và ngày 17/5/2011 Bộ đã có công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu họctheo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT nêu trên.

Bộ lưu ý các sởgiáo dục và đào tạo triển khai áp dụng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trườngtiểu học theo Chuẩn tại địa phương như sau:

1. Trong năm học2011 - 2012, Bộ khuyến khích các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai đánhgiá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn hiệu trưởng trường tiểuhọc ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT .

2. Từ năm học2012 - 2013, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệutrưởng trường tiểu học theo Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đã được ban hànhkèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 và Công văn hướng dẫn số3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình triểnkhai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các sở giáo dục và đào tạovề Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục)để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ GDTH, Vụ TCCB (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh