ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4216/UBND-QHXDGT
V/v quản lý kinh phí thu từ tiền bán nhà tái định cư của Thành phố.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Kho Bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Để quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm sửdụng có hiệu quả kinh phí thu từ việc bán nhà ở tái định cư để tái đầu tư tạicác dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dng chủ trì, phối hợp với với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, Công ty TNHH mộtthành viên Quản lý và phát triểnnhà Hà Nội thành lập tổ công tác của Thành phố kiểm tra, rà soát, đôn đốc cácchủ đu tư nhận quỹ nhà tái định cư củaThành phố để phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án thực hiện thanh quyết toánquỹ nhà đã sử dụng; có các biện pháp thu hồi số tiền bán nhà tái định cư mà các chủ đầu tư còn nợ đọng về Ngân sách Thành phố để b trí cho các d án xây dựng nhà tái định cư, báo cáo UBND Thànhphố trước ngày 30/6/2014.

2. Công ty TNHH một thành viênQuản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thông báo vàđôn đốc các chủ đầu tư còn nợ đọng tiền, các hộ gia đình đã nhận nhà, sử dụngnhà nhưng chưa nộp tiền mua nhà táiđịnh tổ chức thu và nộp vào ngân sách Thành phố.

3. Các chủ đầu tư dự án nhậnquỹ nhà ở tái định cư của Thành phố để sử dụngcho công tác giải phóng mặt bằng của dự án phải chủ động thực hiện thanh quyếttoán số tiền mua nhà tái định cư của dự án đã bố trí cho các hộ dân vào ở; hoàntrả số tiền bán nhà tái định cư còn nợ đọng về Ngân sách thành phố. Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triểnnhà Hà Nội đôn đốc các hộ gia đình đã nhận tin, nhận nhà tái định cư nộp trả tiền mua nhà về Kho Bạc Nhà nước Thành phố theo quyđịnh.

4. Kho Bạc Nhà nước Thànhphố Hà Nội phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triểnnhà Hà Nội bố trí nhân lực và tạo các điềukiện để thu tiền bán nhà tái định cư do các chủ đầu tư dự án và người mua nhà đếnnộp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Ch tịch UBND Thành phố;
(Để báo cáo)
- Các Đ/c PCT: Nguyễn Văn Sửu; Nguyn Quốc Hùng;
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh;
- QHXDGTt, TH;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng