TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4217 /CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phầnAdecco Việt NamĐịa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Empire, số 26-28 đường Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311285460

Trả lời văn bản ngày 13/04/2015 của Côngty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN:

“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợpkhác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thùlao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướngdẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dướiba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trởlên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cánhân.

...”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao độngdưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ theothuế suất 10% trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên (không được trừtiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ). Ví dụ: trong tháng 3 Ông A mức lương 10.000.000đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 227.272 đồng thì Công ty kêkhai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là 10.907.272 đồng.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
939-3636720/2015-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga