BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Miễn và xóa nợ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam
(Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 06/2011CV.CT ngày 08/8/2011 của Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam về việc xin miễn thuế và xóa nợ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định bị thiệt hại do hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị của Công ty nêu trên đã được Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 0881/HQĐNa-TXNK ngày 09/6/2011, công văn số 1044/HQĐNa-TXNK ngày 01/7/2011 và đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại công văn số 3388/TCHQ-TXNK theo hướng:
Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 và công văn 10747/BTC-TCHQ ngày 13/8/2007 của Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
Trường hợp Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định bị hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng không thuộc đối tượng xét miễn thuế theo quy định tại công văn số 10747/BTC-TCHQ và Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị vướng mắc của Công ty để nghiên cứu, báo cáo Bộ Tài chính phương án giải quyết. Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền, đề nghị Công ty Cheer Hope Việt Nam thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, TCT (để biết);
- Văn phòng Bộ;
- Cục Hq Đồng Nai (để t/h);
- Lưu: VT; TXNK (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường