TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4218 TCHQ/GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 2931/HQTP .NV ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố báo cáo việc phân loại mặt hàng thiết bị làm mát không khí, dạng hộp, sử dụng như loại quạt bình thường khi không có nước hoặc đá, khi cần mát hơn có thể thêm nước hoặc đá vào khay đặt trong hộp quạt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể các lô hàng quạt nhập khẩu (như nêu trong báo cáo) của Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 về việc phân loại vào mã số 8414.59.10 và báo cáo cụ thể Tổng cục trước ngày 10 tháng 9 năm 2004.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh