BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4218/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 411/TTĐT-BĐ ngày 26/7/2010 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển thưđiện tử của ông Phạm Ngọc Thuận (địa chỉ thư điện tử: phamthuan [email protected])nêu vướng mắc liên quan đến giao dịch mua bán CIF giữa hai công ty nội địa. Vềnội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty tôi (là công ty Việt Nam) dự định ký kết một hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị cho một công ty Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (hiện là chủ dự án). Số máy móc trên được mua từ nước ngoài và bánthẳng cho công ty Việt Nam theo điều kiện CIF (Ho Chi Minh), cụ thể như sau:Công ty tôi ký một hợp đồng mua hàng từ nước ngoài theo điều kiện CIF (Ho ChiMinh), người nhận hàng là công ty A, Công ty tôi sẽ ký một hợp đồng bán lô hàngtrên cho công ty A theo điều kiện CIF (Ho Chi Minh). Công ty A có trách nhiệmkhai báo hải quan và kê khai đóng các loại thuế tại khâu nhập khẩu theo quyđịnh. Khi hàng trên đường vận chuyển về Việt Nam, công ty tôi sẽ ký hậu vào vậntải đơn chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho công ty A theo quy định. Xin hỏicông ty tôi có được quyền thực hiện giao dịch như trên hay không (mua bán CIFgiữa hai công ty nội địa)? Khi công ty tôi xuất hoá đơn cho công ty A, xin hỏicông ty có phải kê khai tính VAT hay không? Trong trường hợp chúng tôi phải kêkhai VAT thì xin hỏi công ty A có được miễn thuế GTGT tại khâu nhập khẩu haykhông?

Trả lời:

Tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế:

"1. Đối tượng chịu thuế:

Đối tượng chịu thuế giá trị giatăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ởViệt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài),trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này."

Tại điểm 1.2 Mục I Phần B Thôngtư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế đối với hàng hoánhập khẩu:

"l.2. Đối với hàng hóa nhậpkhẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+)với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theoquy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩuđược miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+)với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm."

Tại điểm 1 mục IV phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "1. Cơ sở kinh doanh nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụnghoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếutố quy định trên hoá đơn. Đối với hoá đơn GTGT phát ghi rõ giá bán chưa có thuếGTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanhtoán đã có thuế; nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT,chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanhtoán, trừ trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế theophương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sửdụng hoá đơn bán hàng".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hoá chịu thuế GTGT để bán cho Công ty A thìCông ty phải kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Khi Công ty bán hàng hoáđã nhập khẩu cho Công ty A thì phải kê khai, nộp thuế GTGT Của hàng hoá bán ratheo quy định và được khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế kính chuyển CổngThông tin điên tử Chính phủ biết để thông tin tới bạn đọc ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai