BỘ CÔNG THƯƠNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4219/BCT-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
(Đ/c: Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2008;

Căn cứ giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩuxăng dầu của số 10/BCT-GPXD ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương cấp chodoanh nghiệp;

Căn cứ khả năng nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, kếtquả thực hiện nhập khẩu, kinh doanh năm 2007 và đăng ký hạn mức nhập khẩu xăngdầu năm 2008 của doanh nghiệp;

1. Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầutối thiểu cho doanh nghiệp thực hiện với số lượng, chủng loại cụ thể tại Phụlục đính kèm công văn này.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quyđịnh sau:

- Tuân thủ các quy chuẩn và quy định hiện hành vềquản lý chất lượng xăng dầu.

- Không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức nhập khẩutối thiểu được giao cả năm.

- Tính toán tiến độ nhập khẩu xăng dầu để đảm bảocung ứng đủ cho thị trường nội địa về số lượng, cơ cấu và thường xuyên đảm bảomức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng cả về cơ cấu chủngloại theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được Bộ Công thương giao.

- Việc nhập khẩu uỷ thác xăng dầu cho doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài được tính trừ vào hạn mức nhập khẩu của doanh nghiệpnhận nhập khẩu uỷ thác.

- Số lượng xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh tạm nhậptái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu được giao tại văn bản này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ vềthực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và luỹ kế đến kỳ báo cáo (chi tiết theomục đích: nhập khẩu tự doanh, nhập khẩu uỷ thác, nhập khẩu phục vụ sản xuất và phachế, tạm nhập tái xuất). Báo cáo hàng tháng gửi về Bộ Công Thương (Vụ Xuất Nhậpkhẩu và Vụ Kế hoạch) chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.Văn bản này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Công văn số 4136/BCT-XNK ngày 18 tháng 12 năm 2008của Bộ Công Thương gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hết hiệu lực thi hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

HẠN MỨC NHẬPKHẨU XĂNG DẦU TỐI THIỂU NĂM 2008 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Phụ lục kèmtheo công văn số 4219/BCT-XNK ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương)

Tổng số: 139.000 m3

Trong đó:

- Xăng: 7.000 m3

- Diesel: 69.000 m3

- Ma dút: 63.000 tấn