BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 421TCT/TS
V/v: áp dụng bảng giá đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 21/CT-TTHT ngày14/1/2005 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều17 Chương IV Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ vềphương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thì: “Ủy ban nhân dâncấp tỉnh căn cứ vào Nghị định này để ban hành giá các loại đất cụ thể công bốcông khai áp dụng từ ngày 1/1/2005”.

Vì vậy, đối với trường hợp tiếpnhận hồ sơ của người sử dụng đất từ ngày 1/1/2005 thì tính các khoản thu tiềnsử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất theo giá do Ủy ban nhân dântỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/204 của Chính phủ nêu trên.

Để đảm bảo quyền lợi của người sửdụng đất cũng như tránh thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnhCao Bằng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẩn trương xây dựng bảng giáđất mới theo đúng thời hạn quy định của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương