TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/GSQL-GQ1
V/v chuyển công văn

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được công văn số 070513/CV-TCHQ ngày 07/5/2013 của Công ty cổ phần Xe Hànđề nghị được giải quyết thủ tục hải quan nhập khẩu xe ôtô. Theo trình bày thìCông ty đã có công văn số 260313/CV ngày 26/3/2013 gửi Chi cục Hải quan khu vựcII thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trình bày về việc này nhưng chưa nhậnđược ý kiến trả lời của đơn vị. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển côngvăn số 070513/CV-TCHQ (kèm hồ sơ liên quan) để Cục Hải quan thành phố Hải Phòngxem xét giải quyết theo đúng quy định và trả lời Công ty. Trường hợp có vướngmắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty Cổ phần xe Hàn
Đ/c: Số 24c khu TT Quân đội - Tiểu đoàn 8- Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội (thay t/l);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải