BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 422/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký miễn thuế cho dự án đầu tư bổ sung

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
(Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 6096/BSR-KTKH ngày 23/11/2012 củaCông ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vềviệc đề nghị hướng dẫn chính sách, hồ sơ để hoàn thiện việc đăng ký miễn thuếcho Dự án đầu tư bổ sung thuộc Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và công văn số 1140/HQQNg-NV ngày 4/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của BộTài chính thì Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất được miễn thuế nhập khẩu vật tư,thiết bị trong quá trình xây dựng, bảo hành.

Trường hợp 02 dự án đầu tư bổ sung gồm đường bơmhút dầu thô và phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU) thuộc Dự án Nhà máy lọc dầuDung Quất của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thực hiện khi Dự ánnhà máy lọc dầu Dung Quất đã kết thúc việc xây dựng, bảo hành do đó không đượchưởng ưu đãi về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án theo quy định tạiQuyết định 546/QĐ-TTg ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư50/2006/TT-BTC nêu trên.

2. Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (nay là khoản 8 Điều12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) thì nếu dự án ưu đãi đầu tư mở rộngquy mô, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu đốivới hàng hóa tạo tài sản cố định cho phần mở rộng quy mô dự án, thay thế côngnghệ, đổi mới công nghệ.

Tại khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc đăng kýDanh mục hàng hóa miễn thuế thì đối với dự án ưu đãi đầu tư mở rộng để đượcđăng ký hàng hóa miễn thuế đối với phần hàng hóa dự án mở rộng phải có Giấy chứngnhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng.

Trường hợp 02 dự án đầu tư bổ sung nêu trên khôngcó cơ sở xác định là dự án đầu tư mở rộng do đó không đủ điều kiện miễn thuếtheo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP (naylà khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP) nêu trên.

Như vậy, trường hợp của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóadầu Bình Sơn (BSR) không được miễn thuế đối với 02 dự án đầu tư bổ sung mới làdự án đầu tư bổ sung đường bơm hút dầu thô và dự án đầu tư phân xưởng thu hồilưu huỳnh (SRU).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mộtthành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng