BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----------

Số: 422/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Mỹ Anh.
(Đ/c: 15M, Cư xá xí nghiệp bê tông, khu phố 10, phường An Bình,

TP Biên Hoà, Đồng Nai,
MST: 3600874936)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 566/PC-TCT-ĐD ngày 16/12/2009 của Đại diện Tổng cục tại TP. HCM gửi kèm công văn ngày 8/12/2009 của Công ty TNHH Việt Mỹ Anh và công văn ngày 26/12/2009 của Công ty TNHH Việt Mỹ Anh đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với ván ép nhân tạo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.29 Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "Ván ép nhân tạo được sản xuất từ các nguyên liệu như tre, nứa, bột gỗ, dăm gỗ, sợi gỗ, mùn cưa, bã mía, trấu ... được ép thành tấm, không bao gồm sản phẩm gỗ dán áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%

Tại điểm 2.29 Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "2.29- Ván ép nhân tạo được sản xuất từ các nguyên liệu như tre, nứa, bột gỗ, dăm gỗ, sợi gỗ, mùn cưa, bã mía, trấu... được ấp thành tấm, không bao gồm sản phẩm gỗ dán", áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp từ năm 2007 đến năm 2008, Công ty TNHH Việt Mỹ Anh sử dụng nguyên liệu là nguồn tận dụng của cây điều (củi điều từ cây điều của dân), sau đó lạng bào thành sợi hoặc sợi gỗ (nhỏ hơn 2mm) và trộn với keo, được ép thành tấm dưới lực ép 600 tấn/1 tấm để tạo ra sản phẩm ván ép nhân tạo hay còn gọi là ván ép coppa (nếu thực tế không phải là sản phẩm gỗ dán) thì sản phẩm ván ép nhân tạo này thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Việt Mỹ Anh biết và liên hệ với Cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương