TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 422/TCT-DNNN
V/v: Vướng mắc về thủ tục hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 637 CT/BC ngày 1/11/2005 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty cổ phần Vật tư va Dịch vụ kỹ thuật Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 963 TCT/DNNN ngày 1/4/2005 về việc hoàn thuế GTGT; trong đó đã hướng dẫn hoàn việc hoàn thuế GTGT từ quỹ hoàn thuế GTGT cho Công ty tại cơ quan Thuế tỉnh Hà Nam.

Việc xử lý hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần Vật tư và Dịch vụ kỹ thuật Hà Nội tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện như sau:

- Cục Thuế đăng ký cho Công ty mã số vãng lai trong Chương trình Đăng ký thuế (chọn tệp đối tượng vãng lai, giữ nguyên mã số thuế chính thức của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội đã cấp).

- Trong Chương trình Quản lý thuế, Cục Thuế làm các bước của quy trình hoàn thuế sau:

+ Nhập 1 tờ khai thuế GTGT theo mã số vãng lai của Công ty mới đăng ký, bắt buộc tờ khai đó phải có tối thiểu 3 chỉ tiêu 41 (=160 triệu), chỉ tiêu 42 (=160 triệu) và chỉ tiêu 43 (=0).

+ Nhập Quyết định hoàn và chứng từ chi hoàn thuế của Công ty.

+ Sang tháng sau, Cục Thuế phải đóng mã số vãng lai cho Công ty sau khi đã in Sổ theo dõi thu nộp, Báo cáo kế toán hoàn thuế (BC7), Báo cáo thống kê hoàn thuế TK3D của Cục Thuế và khóa sổ tháng trước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT cổ phần VT&DVKT Hà Nội;
- Lưu: VT, DTTT, TTTH&DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc