THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 422/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án” do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 1273/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án “Quỹchuẩn bị dự án” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện. Dự án do Ngân hàngThế giới (WB) tài trợ trong tài khóa 2010 với tổng kinh phí là 103 triệu USD(trong đó vốn IDA trị giá 100 triệu USD, vốn đối ứng 3 triệu USD), với các nộidung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của cáccơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tụcchuẩn bị, thẩm định, phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quyđịnh hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thựchiện các thủ tục tiếp nhận Dự án trên với WB.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng