UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 422/UBND-ĐT
V/v áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Các sở - ban – ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố
- Các Tổng công ty trực thuộc thành phố

Xét đề nghị của Sở Xây dựng(Công văn số 3792/SXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2006 và Công văn số 4072/SXD-KTXD ngày 02 tháng 6 năm 2006); đề nghị của Sở Giao thông - Côngchính (Công văn số 227/SGTCC-GTT ngày 08 tháng 6 năm 2006) về ban hành và ápdụng định mức dự toán xây dựng công trình - đơn giá xây dựng cơ bản khu vựcthành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trongdanh mục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 3 năm2006 của Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục áp dụng Bộ đơn giáxây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 4232/1999/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng7 năm 1999; đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2001 và đơn giá công tác sửa chữa trong xâydựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm2001 của Ủy ban nhân dân (được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm phápluật của Bộ Xây dựng gồm: định mức xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 1998; bảng giá dự toán ca máy và thiếtbị xây dựng ban hành theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18 tháng 11 năm1998; định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2000; giá dự toán ca máy và thiết bị xâydựng ban hành theo Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 năm 2001;Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2000 về hướng dẫn lập đơn giákhảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng) trong việc lập, thẩm định và phêduyệt dự toán công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho đến khi Bộ đơn giámới được chính thức ban hành.

Giao sở Xây dựng khẩn trương bổsung, hoàn chỉnh Bộ đơn giá xây dựng cơ bản và Bộ đơn giá khảo sát xây dựngtrên địa bàn thành phố theo nội dung Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ; sớmtrình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá mới để các đơn vị có cơ sởáp dụng phù hợp.

2. Đối với danh mục các văn bảnquy phạm pháp luật hết hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BộXây dựng của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất việc áp dụng căncứ vào thời điểm thực hiện các hạngmục, công việc của từng dự án (khảo sát, lậpdự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu…) theo đề xuấtcủa Sở Xây dựng tại Công văn số 4072/SXD-KTXD Giao sở Xây dựng xin ý kiến BộXây dựng về xử lý chuyển tiếp áp dụng đối với các văn bản đã hết hiệu lực cóliên quan, để hướng dẫn chung cho các đơn vị áp dụng trên địa bàn thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để bcáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Th)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua